Almindelige betingelser for Autocamper:
Lejeperiode
Medmindre andet er aftalt, er lejeperioden fra fredag kl. 14.00 til fredag kl. 10.00.

Lejer
Lejere skal være fyldt 21 år og have gyldigt kørekort B til personbil
I tilfælde af, at andre end lejeren skal føre autocamperen, skal vedkommende være fyldt 21 år, være påtegnet lejekontrakten og have vist gyldigt førerbevis.
Lejekontrakten skal medbringes under kørsel i den anviste lejeperiode inkl. dokumentation for forsikring. Evt. bøde for manglende dokumentation opkræves af udlejer overfor lejen.
Lejer er ansvarlig for at den faktiske totalvægt af det lejet ikke overstiger, hvad Lejer lovligt kan køre med.
Det lejede må udelukkende anvendes indenfor EU’s grænser idet der ikke er forsikringsdækning herfor. Der kan ved særskilt skriftlig aftale aftales undtagelser hertil.

Anvendelse af sikkerhedssele m.v.
Samtlige passagerer skal anvende sikkerhedsseler.
Børn under 135 cm skal være fastspændt med sikkerhedssele eller i godkendt autostol/barnesæde, som passer til det pågældende barns højde og vægt.
Det er ikke tilladt at anvende en bagudvendt autostol/barnesæde, på en siddeplads med frontairbag, medmindre denne er deaktiveret.

Rygning og husdyr
Det er ikke tilladt at ryge eller medbringe husdyr i autocamperen. Overholder lejer ikke dette, vil camperen blive rengjort på lejers regning, pris: fra 5.000 kr. afhængig af omfanget.

Bestilling
Ved reservation af en autocamper betales depositum på 6.000 kr. der tilbagebetales senest 14 dage efter vognens tilbagekomst i samme stand, fyldt brændstoftank. Den endelige reservation træder i kraft, når 6.000 kr. er udlejer i hænde og kontrakt er afleveret i underskrevet stand.

Afbestilling
Ved afbestilling mere end 6 uger før lejemålets begyndelse tilbagebetales 50% af depositum. Ved afbestilling under 6 uger før lejemålets begyndelse, tilbagebetales depositum ikke.

Såfremt udlejer af grunde, som udlejer ikke selv er herre over, ikke stiller vognen til rådighed som aftalt, er lejer berettiget til at ophæve lejemålet og få det indbetalte beløb retur. Men lejer kan dog ikke af den grund afkræve yderligere erstatning over for udlejeren, herunder for indirekte tab, erstatning, dækningskøb mv.

Betaling af leje
Alle priser i nærværende lejekontrakt er inkl. moms.
100% af lejen betales senest 6 uger før lejemålets start.
Ved overskridelse af ovenstående frist, betragtes lejemålet som afbestilt.
Ved bestilling mindre end 6 uger før lejemålets begyndelse, skal depositum, samt 100% af lejesummen indbetales samtidig med reservationen.
Almindeligt forbrug er ikke inkluderet i prisen (eks. diesel, sprinklervæske, brugsvand m.m.)

Så meget må du køre
Ved 1 uges leje: Fri kørsel de første 2000 km. Derefter 2,00 kr. pr. km.
Ved 2 ugers leje: Fri kørsel de første 3000 km. Derefter: 2,00 kr. pr.km.
Ved 3 ugers leje og derover, aftales det nærmere.

Pris pr. uge: 11.000 kr.

Forsikring
Ansvars- og kaskoforsikring er indeholdt i lejeprisen.
Lejerens selvrisiko på kaskoforsikringen er kr. 5.000 kr. Lejeren hæfter endvidere fuldt ud for enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen, herunder for skader, der skyldes lejerens forsømmelse ved behandling af autocamperen. Lejer er gjort opmærksom på, at der på forsikringen ved glasskader inkl. stenslag er en selvrisiko på 1.500 kr. Afregning herfor sker ved aflevering eller ved endelig opgørelse fra forsikringsselskabet.
Den almindelige ansvarsforsikring og kaskoforsikring dækker i EU lande.
Det er de generelle SOS INTERNATIONAL bestemmelser der er gældende. I henhold til disse bestemmelser er en evt. hjemtransport fra udlandet dækket. Personlige ejendele er ikke omfattet af bilens forsikring.
Vær opmærksom på at det gule sygesikringsbevis ikke gælder i EU landene efter 1. august 2014.
Det er ikke muligt, hos udlejer, at tegne rejseforsikring. Lejer skal kontakte sit forsikringsselskab for dette.

Ved tyveri eller ran
Autocamperens forsikring dækker for skader på inventar, såfremt der optages politirapport på stedet og kopi heraf hjemtages. Det er lejers ansvar, at der optages politirapport. Såfremt Lejer er skyld i manglende forsikringsdækning, enten ved manglende hjemtagelse af politirapport, eller adfærd der har muliggjort tyveriet, er Lejer personlig ansvarlig for dette.

Lejers egen indboforsikring dækker normalt Lejers gods, såfremt det politianmeldes. Udlejer har intet ansvar for tyveri af personlige ejendele el.lign.

Lejers ansvar
Lejer er ansvarlig for camperens stand i lejeperioden, herunder olie, vand, luft, punktering, stenslag m.v., og udlejer hæfter ikke for skader som opstår på baggrund af lejers forsømmelser ved ikke at varetage alm. vedligehold og eftersyn på autocamperen i lejeperioden.
Eventuelle mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt, dækkes af udlejer, efter nærmere aftale, og kan ikke udføres uden nærmere aftale med udlejer. Udbedring skal foretages af autoriseret værksted. Lejer skal i disse tilfælde straks kontakte udlejer, der herefter vil udpege det autoriserede værksted.
Det er lejers ansvar at sørge for betaling af eventuelle parkeringsafgifter, broafgifter, vejafgifter mv. samt eventuelle trafikforseelser, idet disse er udlejer uvedkommende. Såfremt udlejere bliver opkrævet disse, vil udlejer pålægge et administrationsgebyr på 150 kr.
Slidskader m.v.: Reparationer over 1.000 kr. skal aftales med udlejer før reparation. Regningen betales af udlejer ved hjemkomst, såfremt det er aftalt (gælder dog ikke stenslag, jf. afsnit om forsikring). Lejer hæfter for slidskadereparationer, der skyldes uagtsom behandling af autocamperen.
Lejer er ansvarlig for skader som Lejer påfører 3. mand, som følger af lejers brug af den lejede.

Udlejers ansvar

Udlejer er ikke ansvarlig for ting- eller personskader, som påføres lejer eller 3. mand ved lejers anvendelse af det lejede.
Ved færdselsuheld eller lign. i lejeperioden
Sørg for at få optaget politirapport – og tag aldrig skylden på Dem i udlandet – det kan blive dyrt for Dem. Husk at meddele udlejer alle detaljer om hændelsesforløbet.
Udlejer opfordrer lejer, ved benyttelse i udlandet, til at sætte sig grundigt ind i hvert lands trafikregler, idet lejer hæfter for alle politimæssige anliggender eller andre krav, som skyldes lejerens brug af køretøjet. Udlejer kan således ikke gøres ansvarlig herfor. Dette gælder ligeledes samtlige øvrige trafikforseelser, herunder fartbøder, parkeringsbøder mv. samt andre krav, som kan relatere sig til lejeforholdet.

Selvforskyldte skader
Som oplyst under punktet forsikring hæfter lejer for skader, som ikke er omfattet af forsikringen, herunder ting i autocamperen som ødelægges, evt. skader på møbler eller andet inventar.
Fejlagtig påfyldning af dieselolie i ferskvandstank indebærer udskiftning af tank, slanger og varmtvandsbeholder. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade beløber sig til minimum 39.000 kr. Skader efter fejlagtig betjening af bilen eller installationer i camperen er ikke dækket af forsikringen, og skal derfor erstattes af lejeren. Selvrisikoforsikringen dækker kun tilfælde hvor forsikringen dækker skaden.
Ovenstående betales ved tilbagelevering af autocamperen, eller ved endelige opgørelse fra forsikringsselskabet.

Afhentning og aflevering
Ved afhentning vil lejeren få udleveret tjekliste til gennemgang af bilen for evt. fejl og mangler. Lejer skal gennemgå tjeklisten før afhentningsstedet forlades. Lejer mister retten til at gøre fejl og mangler gældende når afhentningsstedet forlades.
Afhentning skal ske på den i lejekontraktens fastsatte dag, normalt fredag kl. 14:00.
Aflevering skal ligeledes ske på den, i lejekontraktens fastsatte dag, normalt fredage senest kl. 10:00.
Autocamperen afhentes og leveres på udlejers, til enhver tid værende hjemsted, jf. lejekontrakten, den kan dog leveres og afhentes på lejers danske adresse for et merbeløb afhængig af bopælsadresse.

Af hensyn til næste lejer er det vigtigt med rettidig aflevering. Der kan naturligvis opstå situationer hvor lejer bliver forhindret i at aflevere autocamperen til det aftalte tidspunkt, og i en sådan situation bedes lejer kontakte udlejer med det samme. Ved forsinket aflevering påregnes 500 kr. pr. påbegyndt time. Autocamperen afleveres med tømt spildevands- og toilettank. Der påregnes 1000 kr. hvis toilettanken ikke er tømt.

Autocamperen afleveres tømt og opryddet indvendigt. Lejer behøver ikke vaske autocamperen udvendigt. Autocamperen leveres og afleveres med fuld brændstoftank. Ved manglende påfyldning fylder udlejer selv på, til 20 kr./L, for lejers regning.
Udlejer rengør autocamper ude og inde. Rengøringen beregnes til 1.200 kr. rengøring kan ikke fravælges.
Ved aflevering skal forbruget opgøres. Udlejer har 3 hverdage til at opgøre autocamperen, og kontakte lejer ang. evt. skader, mangler mm. der har fundet sted i udlejningsperioden.

Beregn venligst ca. 1 time til henholdsvis afhentning og aflevering.

Ved aflevering før aftalt tid, skal der betales leje for den aftalte tid. Lejen refunderes ikke.

Under rejsen
Lejer får udleveret en kontaktliste ved afhentning, således at lejer kan kontakte udlejer ved spørgsmål eller andet. Der tages forbehold for at der i weekender, samt om aftenen efter kl. 18, er begrænset mulighed for at kontakte udlejer. Er der tale om en skade eller lign. så autocamperen ikke kan køre, skal lejere kontakte SOS INTERNATIONAL, som derfra vil sørge for assistance og evt. bugsering.

Sker der skader under rejsen, er lejeren forpligtet til at tage billeder af skaden, skadestedet, modpartens nummerplade og andet der findes nødvendigt i tilfælde af en senere forsikringssag, idet udlejer er uden ansvar, hvis forsikringen ikke dækker, på grund af manglende dokumentation fra lejer.
Eventuelle bøder, der ikke direkte og uden tvivl kan tilskrives udlejer, tilskrives lejeren af autocamperen.

Forbehold og garanti fra udlejer
Kan det lejede køretøj ikke udleveres grundet alvorlig skade, fejl, mekanisk nedbrud mv., forsøger udlejer at fremskaffe et tilsvarende køretøj fra anden udlejer. Såfremt erstatningskøretøjet varierer i størrelse, refunderes alene lejedifferencen, såfremt køretøjet er mindre i størrelse/billigere i pris end det lejede. Lejedifferencen beregnes som forskellen på den camper som lejer har lejet hos udlejer og lejen, som udlejer skal give for leje af et erstatningskøretøj. Såfremt det er umuligt for udlejer at fremskaffe erstatningskøretøj, tilbagebetales den fulde leje, samt depositum. Yderligere kompensation ydes ikke. Autocamperen er udstyret med en tracker.

 

Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld med den lejede autocamper, jf. pkt. ”Ved færdselsuheld eller lign. i lejeperioden”. Ej heller som følge af mekaniske fejl eller ved eventuelle fejl i autocamperens tekniske installationer, herunder mekanisk trappe, vandhane, toilet mv.

Hvis der under lejemålet springer en sikring, en vandpumpe holder op med at fungere, eller der sker andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at få udbedret disse ting. Lejer kan frit indkøbe nye dele op til max. kr. 500,- som refunderes mod aflevering af bilag. Det er dog god kutyme at informere udlejer med enten sms, mail eller opkald og der kan max købes op til 5 dele af max kr. 500,-, idet udlejer bør kontaktes for forudgående tilladelse, hvis det bliver nødvendigt med flere køb.

Vi tager generelt forbehold for trykfejl, udstyr, priser og beskrivelser.

Betingelserne er gældende fra 31/3-2021