Lejeaftale er indgået mellem

Udlejer:
N.T. Udlejning
Stoltelundvej 9
6360 Tinglev
Cvr. nr.: 40 15 22 61

Lejer:
Anført på ordre dokumenter vedlagt.
Lejer er beskyttet jf. persondataloven samt persondataforordning á maj 2018, lejer kan anmode omkring yderligere information ang. Persondata håndtering.

1. Pris

Der opkræves administrationsgebyr ved første faktura på 160 kr. plus moms, (200 kr. inkl. moms)

Alle oplyste lejepriser er eksklusive og inklusive moms med undtagelse af autocamperen.
Alle oplyste lejepriser er eksklusive forbrugsmaterialer som f.eks. benzin, diesel, kemikalier mm. Forbrugsmaterialer faktureres lejer jf. faktisk forbrugt mængde.
Alle oplyste priser er eksklusiv eventuelt tilbehør, medmindre andet er aftalt individuelt.
Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej.

2. Forsikring
Der er i aftalt lejepris tillagt ufravigelig forsikring, denne dækker tyveri og brand på det lejede. Det lejede kan være udstyret med GPS.
Det påhviler lejer at forestå øvrige forsikringer i forbindelse med det lejede.
Lejer er fuldt ud ansvarlig for det lejede i lejeperioden.
N.T. kan ikke pålægges nogen form for ansvar ved skader sket i forbindelse med leje, hverken på det lejede eller anden person- og tingskade eller drifts- eller profitstabsskade.
I det omfang der ekstraordinært vil kunne pålægges ansvar på virksomheden eller virksomhedens aktiver, og forholdet ikke er dækket er virksomhedens forsikring hæfter virksomheden alene med det for opgaven fakturerede, dog maks. kr. 50.000,- Eks Moms.

Lejer er ansvarlig overfor eventuel skade ved en 3. part.

Ved en eventuel skade opkræves selvrisiko hos lejer,
Selvrisiko udgør kr. 8.000 plus moms med mindre andet er aftalt.
Udlejers forsikringsselskab vil blive informeret om lejeaftalen, hvorfor forsikringsselskabet kan gøre krav overfor lejer.
Der tages forbehold for forsikringens dækning af skader forårsaget hos lejer pga. simpelt tyveri, uagtsomhed, grov forsæt mm.

3. Det lejedes stand.
Det lejede udleveres af udlejer i driftsklar og forsvarlig stand.
Det afleverede afleveres i samme stand som ved afhentning, herunder funktionsmæssigt, rengøring og overordnet stand.
N.T. Kontrollerer det lejede efter aflevering, såfremt der kan påpeges fejl eller mangler vil dette oplyses til Lejer indenfor 5 hverdage. Såfremt lejer drages til ansvar for mangelfuld aflevering der medfører forsinkelse i næste udlejning af det lejede, vil dette ligeledes oplyses til Lejer indenfor 5 hverdage. Ved manglende rengøring, faktureres der pr. time til rengøring.
Det påhviler lejer at kontrollere, at det lejede lever op til eksempelvis færdselskrav mm. Inden lejer kører fra afhentningsstedet, herunder kontrollere lys efter tilslutning til lejers afhentningsvogn. Ligeledes påhviler det lejer straks at reklamere, såfremt der opleves mangler ved det lejede. Det påhviler ligeledes lejer at kontrollere tjekliste der ligger i udlejningsvogne, evt. fejl og mangler der IKKE er nævnt på tjekliste, hæfter lejer for medmindre fejl mangler er oplyst til udlejer straks ved afhentning.
N.T. kan ikke pålægges ansvar for lejers manglende funktionskontrol.

Rygning forbudt i alt udstyr/vogne fra N.T. Udlejning.
Husdyr er ikke tilladt  i alle vogne/udstyr.

Såfremt der opstår skader eller andet i lejeperioden, skal lejer straks og senest indenfor 1 dag give besked til N.T.
Lejer må ikke udføre reparationer eller forandringer på det lejede med mindre dette er særskilt aftalt via skriftlig aftaleindgåelse.

4. Lejeperiode og risikoovergang
Leje start: aftalt tidspunkt jf. ordre dokument.
Leje ophør: Aftalt ophørsdag, ved senest aflevering kl. 10.00. Afleveres efter kl. 10.00 op afleveringsdagen afregnes denne dag som lejedag.
Leje afregnes jf. kalenderdage medmindre andet er særskilt aftalt og fremgår af ordre beskrivelsen. for disse dage.

5. Afhentning og aflevering
Med mindre andet særskilt er aftalt forestår Lejer selv afhentning og aflevering af det lejede.
Afhentning samt aflevering sker på en af oplyste adresser,
Stoltelundvej 9 6360 Tinglev
Flensborglandevej 83 6360 Tinglev.
Dette oplyst ved aftaleindgåelse, koder til porte udleveres ved aftale omkring afhentning.

6. Ansvar hos Lejer
Det påhviler lejer, at benyttede det lejede efter gældende regler og vejledninger samt lovmæssig korrekthed.
Lejer skal opbevare det lejede særskilt, således der ikke hersker tvivl om, at det lejede ejes af udlejer i enhver situation. Således påhviler ejendomsretten for det lejede fuldt ud til N.T .Udlejning.
Lejer må ikke uden accept fra N.T. udlevere det lejede til 3. part. Til lån eller leje eller andet.
N.T. kan uanmeldt kontrollere det lejede, dog tilsigtes af aftale tidspunkt for besigtigelse på forhånd.

7. Annullering af lejeaftale
I tilfælde af lejers misligholdelse af lejekontrakten, betalingsbetingelser mv. er N.T. berettiget til på egen hånd at tage det udlejede tilbage for lejers regning.
Såfremt udlevering nægtes fra lejer side, vil afhentning ske via retslig proces.

Såfremt Lejer afbestiller det lejede efter indgåelse af lejeaftale er følgende gældende:
Afbestilles der mindre end 60 dage, før lejeperiodens start, betales 10% af prisen for lejeperioden + administrationsgebyr
Afbestilles der mindre end 30 dage, før lejeperiodens start, betales 25% af prisen for lejeperioden + administrationsgebyr
Afbestilles der mindre end 14 dage, før lejeperiodens start, betales 35% af prisen for lejeperioden + administrationsgebyr
Afbestilles der mindre end 7 dage, før lejeperiodens start, betales 50% af prisen for lejeperioden + administrationsgebyr
Afbestilles der mindre end 3 dage, før lejeperiodens start, betales 100% af prisen for lejeperioden + administrationsgebyr
Afbestilles køretøjet ikke, faktureres man for hele lejeperioden.

Dog Maks 5.000kr. eks. Moms.

 8. Fakturering
Såfremt der opkræves depositum informeres lejer om dette ved aftale indgåelse.
Fakturering sker jf. aftalte priser samt nærværende betingelser.
Faktura fremsendes pr. oplyst mail adresse til lejer, betalingsbetingelser netto kontant med mindre andet særskilt er aftalt.